Systemy notowań giełdowych

Na GPW stosowane są dwa podstawowe systemy giełdowych notowań instrumentów finansowych i papierów wartościowych:

system kursu jednolitego - polegający na tym, że w określonym przedziale czasowym inwestorzy składają zlecenia kupna/sprzedaży, co z kolei jest podstawą ustalania jednolitego kursu dla wszystkich transakcji zawieranych przy pomocy określonego instrumentu w trakcie trwania danej sesji; system notowań ciągłych - gdzie transakcje zawiera się na podstawie kursu ustalonego z przekazanych (najświeższych) zleceń kupna/sprzedaży, posiadających zbliżoną wartość właśnie pod względem zaproponowanej ceny (kursu).

Kurs może zatem podlegać nieograniczonej liczbie zmian w trakcie trwania sesji giełdowej. Wartości indeksów: WIG20, WIG20short, WIG20lev, mWIG40, sWIG80 i WIG publikowane są podczas notowań ciągłych, natomiast wartości pozostałych indeksów trzykrotnie w trakcie całej sesji giełdowej. Decyzje o wyborze systemu, w jakim są notowane poszczególne walory, podejmuje Zarząd Giełdy.