Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW).

Instytucja ta zajmuje się organizacją, prowadzeniem i dozorem giełdowego systemu depozytowo-rozliczeniowego. Główne zadania KDPW to:

prowadzenie depozytu instrumentów finansowych w formie niematerialnej (zapisy w systemach informatycznych);

obsługa transakcji zawieranych podczas obrotu papierami wartościowymi oraz instrumentami finansowymi;

realizowanie zobowiązań emitentów względem posiadaczy papierów wartościowych (np. wypłata dywidendy z akcji, odsetek z obligacji).

Do obowiązków KDPW należy też prowadzenie działań edukacyjnych dotyczących rynku kapitałowego, rozliczanie wypłat transferowych między OFE oraz transakcji zawieranych na giełdach energetycznych i towarowych.