Giełda w Warszawie obecnie

Niezmiennie celem GPW jest organizowanie obrotu papierami wartościowymi oraz upowszechnianie informacji z tym związanych. Od 1.05.2004 r. GPW prowadzi dwa rynki notowań - podstawowy i równoległy. Na r. podstawowym notowane są akcje dużych przedsiębiorstw charakteryzujących się wysokim kapitałem oraz dużą płynnością akcji. R. równoległy przeznaczony jest dla spółek średnich. Zasadniczym kryterium dopuszczenia danego papieru wartościowego do obrotu na rynku giełdowym jest zgoda Komisji Nadzoru Finansowego.

Transakcje na GPW mogą zawierać tylko domy maklerskie, banki prowadzące działalność maklerską i zagraniczne podmioty posiadające status członkowski giełdy, przyznawany przez Radę Giełdy. Handel na warszawskiej giełdzie oparty jest na zasadzie zleceń kupna/sprzedaży. Oznacza to, że kursy prowadzonych transakcji kształtowane są za pośrednictwem cen zawartych w zleceniach inwestorów. Skutkiem tego na giełdzie ustala się cena danego waloru odzwierciedlająca jego wartość.