Instrumenty finansowe

Notowania i transakcje na giełdach papierów wartościowych dotyczą sprzedaży i/lub zakupu aktywów, którymi (także w Polsce) są:

akcje i obligacje;

inne papiery wartościowe, np. kwity depozytowe czy certyfikaty inwestycyjne (emitowane przez fundusze inwestycyjne);

zbywalne prawa majątkowe wynikające z posiadania papierów wartościowych, tj. prawo poboru, prawo do dywidendy (zysku z akcji) czy też prawo do otrzymania odsetek od obligacji;

instrumenty pochodne (tzw. derywaty), których cena uzależniona jest w jakikolwiek sposób od ceny papierów wartościowych; są to m.in. opcje, warranty, jednostki uczestnictwa, kontrakty terminowe.